Onze doelstellingen

Koninklijke Turnkring Reynaert

Kemzeke VZW

Volgens artikel 3 van de statuten heeft de vereniging als doel bij te dragen tot de bevordering van de lichamelijke

opvoeding, de sportbeoefening, de culturele bedrijvigheid, de vrijetijdsbesteding in het algemeen en de beoefening

van de turnsport in het bijzonder.

De vereniging kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel.

Zij is bevoegd om alle roerende en onroerende goederen, die zij voor het verwezenlijken van haar doel nodig heeft,

in eigendom of er het gebruik van te hebben.

Verder streeft de vereniging er naar jaarlijks zijn activiteitenprogramma af te werken zoals in het verleden.

Hierbij vernoemd: deelname aan wedstrijden voor zowel meisjes als jongens, inrichten van turngala’s, sportkampen

voor leden en niet-leden. Deelname aan opleidingscursussen voor trainers en bestuur.

De vereniging streeft er naar de beoefening van de turnsport in het bijzonder op een aantrekkelijke manier aan te  bieden

aan zijn leden. Dit door er voor te zorgen trainers te kiezen die een opleiding hebben gevolgd of gaan volgen in de betreffende sporttak. Trainers die jarenlang in de vereniging actief waren als gymnasten en later de functie van trainer

willen opnemen, zijn een positieve doelstelling.

De vereniging moet er voor zorgen het contact met de ouders van de leden optimaal te houden door hen tijdig in te lichten via clubbrief, e-mail of website, wat de activiteiten, de plannen en de vooruitzichten zijn.

Een goede communicatie is een must voor de verdere werking van de vereniging.

Designed by Maarten De Clercq/ Kilian Weber - All Rights Reserved

De doelstellingen van onze vereniging: