Groepen

Koninklijke Turnkring Reynaert

Kemzeke VZW

-Kleuters

-Jongens 1e en 2e leerjaar

-Meisjes 1e en 2e leerjaar

-Jongens 3e, 4e, 5e en 6e leerjaar

-Meisjes 3e leerjaar

-Meisjes 5e en 6e leerjaar

-Juffers (meisjes middelbaar)

-Oudste jongens (jongens middelbaar)

-Instapgroep 8 + 9 jaar meisjes

-Opstapgroep meisjes

-Keurgroep meisjes

-Keurgroep jongens

-Cheerdance

Designed by Maarten De Clercq/ Kilian Weber - All Rights Reserved

-Opstapgroep jongens

-Pré-keurgroep jongens